STATUT GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ W CHEŁMŻY

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka Wodna zwana dalej Spółką, nosi nazwę: Gminna Spółka Wodna w Chełmży

2. Siedzibą Spółki jest Urząd Gminy Chełmża

 1. Terenem działania Spółki jest Gmina Chełmża

 2. Lista członków Spółki stanowi załącznik do niniejszego statutu

 1. Spółka została zawarta na czas nieokreślony.

§ 2

1. Spółka Wodna jest osoba prawną. Spółka nabyła osobowość prawną na podstawie wpisu do Księgi Wodnej Województwa Toruńskiego pod nr 66 z dnia 16 października 1976 roku. W dniu 29 stycznia 2004 roku została wpisana do Działu I Katastru Wodnego RZGW w Gdańsku pod nr RWGD/SW/117 na podstawie decyzji Starosty Toruńskiego nr OS I 6212-22/2003 z dnia 08-09-2003 r.

2. Spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

3. Członkowie Spółki nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Spółki.

4. Spółka nie odpowiada za zobowiązania członków.

Rozdział II

Cele Spółki oraz sposób i środki służące do ich osiągnięcia

§ 3

1. Celami Spółki są:

1) wykonanie, utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodnych,

2) prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej na terenie działania Spółki, w tym:

a) ochrona wód przed zanieczyszczeniami,

b) ochrona przed powodzią,

c) odwaniane gruntów zabudowanych i zurbanizowanych

3) propagowanie prawidłowego wykorzystania gruntów zmeliorowanych,

4) udzielanie członkom pomocy w sprawach związanych z melioracjami i gospodarką wodną.

2. Spółka osiąga swoje cele poprzez:

1) wykonywanie zadań przez członków Spółki,

2) zlecanie wykonywania zadań jednostkom zewnętrznym,

3) wykonywanie zadań systemem gospodarczym,

4) współdziałanie z wykonawcą robót.

3. Do osiągnięcia celów Spółki służą:

1) składki i inne świadczenia członków Spółki,

2) świadczenia pieniężne i niepieniężne osób nie będących członkami Spółki,

3) dochody z majątku Spółki,

4) zyski z działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę,

5) dotacje podmiotowe z budżetu państwa ,

6) dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego

7) pożyczki i kredyty zaciągane przez Spółkę,

8) darowizny od osób fizycznych, prawnych i innych podmiotów,

9) inne środki określone przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

Rozdział III

Zasady ustalania składek i innych świadczeń

§ 4

 1. Składki pieniężne i inne świadczenia członków Spółki ustalane są w wysokości niezbędnej do wykonania planowanych na dany rok zadań Spółki.

  2. Wysokość składek i innych świadczeń jest ustalana proporcjonalnie do korzyści odnoszonych przez członków w związku z działalnością Spółki.

  3. Podstawę do ustalania wysokości składki rocznej stanowi plan finansowy zatwierdzony przez walne zgromadzenie. Kryterium ustalania składki stanowi koszt konserwacji urządzeń wodnych.

  4. Projekt wysokości składki rocznej i zasad jej uiszczania Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektem rocznego budżetu do zatwierdzenia.

  5. Należne składki członkowie Spółki wnoszą w sposób ustalony przez Walne Zgromadzenie. Ściąganie składek członkowskich należy do Zarządu.

  6. Niewykonane w terminie obowiązkowe świadczenia niepieniężne członka, mogą być wykonane na jego koszt i ryzyko przez Spółkę.

  7. Do egzekucji składek i świadczeń na rzecz Spółki stosuje się odpowiednio przepisy o dochodzeniu świadczeń o charakterze cywilnoprawnym.

  8. Zarząd Spółki może na wniosek członka zmienić jego składkę pieniężną na odpowiadające jej świadczenia rzeczowe.

  9. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółki może odroczyć termin płatności składki członka, jeżeli uzna za prawdopodobne umorzenie jej przez walne zgromadzenie Spółki.

§ 5

1. Wysokość, rodzaj świadczenia oraz terminy ich spełnienia dla osób nie będących członkami Spółki, o których mowa w § 3 ust 3 pkt 2, ustala Starosta na podstawie decyzji wydanej na wniosek Spółki. Dopuszcza się naliczenie świadczenia na zasadzie porozumienia między stronami.§ 6

 1. Spółka może, na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, prowadzić działalność gospodarczą, dla uzyskania środków na działalność statutową. W szczególności Spółka może wykonywać prace i usługi związane z melioracjami, gospodarką wodną oraz inne określone uchwałami walnego zgromadzenia.

 2. Zyski z działalności, o której mowa w ust.1 przeznaczone są w całości na działalność statutową Spółki.Rozdział IV

Członkowie Spółki

§ 7

1. Członkiem Spółki może zostać każda osoba fizyczna lub prawna mająca na celu zaspokojenia wskazanych przepisami ustawy potrzeb w zakresie gospodarowania wodami, władająca gruntem położonym na obszarze działania Spółki.

2. Członkami Spółki są osoby fizyczne i osoby prawne wskazane w liście członków Spółki, o której mowa w § 1 ust. 4, stanowiącej załącznik do statutu.

3. Nowych członków do Spółki przyjmuje Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej w oparciu o deklarację członkowską złożoną do Spółki.

4. Członkostwo w spółce ustaje w przypadku rezygnacji z członkostwa lub na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w przypadku:

1) przejęcia praw i obowiązków członka w spółce przez następcę prawnego,

2) rażącego naruszenia postanowień statutowych.

5. Wkład rzeczowy wniesiony przez członka, którego członkostwo ustało zgodnie z ust. 4, nie podlega zwrotowi.

6. Następca prawny członka Spółki z mocy prawa wstępuje w jego prawa i obowiązki jako członek Spółki. Członkiem może zostać osoba, która objęła we władanie nieruchomość objętą działalnością Spółki lub urządzenia niezbędne do realizacji jej celów statutowych.

7. Każdy członek Spółki jest uprawniony do:

 1. udziału w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez swoich przedstawicieli (delegatów),

   

2) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Spółki,

3) korzystania z urządzeń i świadczeń Spółki,

4) odwołania od decyzji Zarządu do walnego zgromadzenia Spółki. Zgłoszenie odwołania nie wstrzymuje wykonania obowiązków wynikających z decyzji Zarządu Spółki

8. Każdy członek Spółki zobowiązany jest do:

1) terminowego uiszczania składek w wysokości ustalonej przez Zarząd oraz wykonywania określonych świadczeń na rzecz Spółki,

2) zezwolenia na wykonywanie na jego gruncie prac w zakresie niezbędnym do realizacji celów Spółki.

3) niezwłocznego naprawienia szkód powstałych z jego winy w urządzeniach lub w mieniu Spółki.

9. W przypadku nie wykonania naprawy szkody w wyznaczonym przez Zarząd terminie, przepis § 4 ust.6 stosuje się odpowiednio.

Rozdział V

Organy Spółki

§ 8

1. Organami Spółki są:

1) Walne Zgromadzenie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 9

1. Walne Zgromadzenie członków jest najwyższą władzą Spółki. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należą:

1) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów prac Spółki oraz jej budżetu;

2) określanie wysokości pożyczek i kredytów, które Zarząd może zaciągać w imieniu Spółki bez zgody walnego zgromadzenia;

3) uchwalanie corocznej wysokości składek i innych świadczeń na rzecz Spółki;

4) wybór i odwołanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej;

5) ustalanie wysokości wynagrodzenia członkom Zarządu i zatwierdzanie regulaminu wynagradzania pracowników Spółki;

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań;

7) udzielanie rocznego absolutorium Zarządowi.

8) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości, a także w sprawie obciążenia nieruchomości Spółki;

9) uchwalanie zmian statutu Spółki;

 1. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółki do Związku Spółek Wodnych

 2. przedmiotu działalności gospodarczej, jaka ma być przez Spółkę prowadzona;

12) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia Spółki z inną spółka wodną albo podziału Spółki;

13) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki i powołanie likwidatorów;

13) zatwierdzenie ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora;

14) przeznaczenie mienia pozostałego po rozwiązaniu Spółki;

15) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd lub Komisje Rewizyjną.

2. Nieudzielanie absolutorium Zarządowi Spółki jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu.

3. Jeżeli liczba członków będących osobami fizycznymi przekroczy 40 osób, walne zgromadzenie złożone z członków Spółki zostaje zastąpione przez walne zgromadzenie Delegatów, w liczbie co najmniej 20.

4. Delegata w ilościach ustalonych przez Walne wybierają członkowie z danej miejscowości należącej do spółki.

5. Delegaci wybierani są na okres 5 lat, z tym że członkowie mają prawo odwołania delegata z danej miejscowości w czasie trwania kadencji i wyboru na jego miejsce innego. Wybór nowego delegata następuje na zebraniu.

6. Delegatowi przysługuje na zgromadzeniu delegatów jeden głos.

7.Walne zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy przynajmniej jeden raz w roku, nie później niż do dnia 30 marca.

8. Zarząd obowiązany jest zwołać walne zgromadzenie Spółki na pisemny, uzasadniony wniosek zawierający propozycje porządku obrad pochodzący od:

a) Komisji Rewizyjnej;

b) co najmniej 1/2 członków Spółki lub 1/2delegatów

c) starosty

9. Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od otrzymania wniosku.

§ 10

1. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Spółki winno zawierać proponowany porządek obrad oraz informację o terminie i miejscu obrad.

2. Zawiadomienie rozsyła się do wszystkich członków lub delegatów oraz starosty na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem walnego zgromadzenia.

3. Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd może zaprosić przedstawicieli instytucji współpracujących ze Spółką lub udzielających jej pomocy. Uczestniczący przedstawiciele maja tylko głos doradczy.

4. Członkowie Spółki nie będący delegatami, a uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu składającym się z delegatów, nie mają prawa udziału w głosowaniu.

§ 11

 1. Zarząd zobowiązany jest umożliwić członkom Spółki zapoznanie się z materiałami

   

  przygotowanymi na zgromadzenie zarówno przed jak i po zwołaniu zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego obrad i sekretarza obrad (protokolanta).

3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków (delegatów), za wyjątkiem uchwał w sprawie zmiany statutu, rozwiązania Spółki, połączenia z inną Spółką lub podziału Spółki, które zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków (delegatów) Spółki.

4. Każdemu członkowi Spółki lub delegatowi w głosowaniu przysługuje 1 głos.

5. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządzany jest protokół, podpisywany przez protokolanta i przewodniczącego obrad.

§ 12

1. Zarząd jest władzą wykonawczą Spółki. Do zadań Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości innych organów Spółki, a w szczególności kierowanie działalnością Spółki i reprezentowanie jej na zewnątrz, zarządzanie jej majątkiem, prowadzenie gospodarki finansowej spółki, zawieranie umów o pracę z pracownikami, zawieranie innych umów i wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia.

2. W skład Zarządu wchodzi:

– przewodniczący;

– zastępca przewodniczącego

– członkowie w ilości 3-5

 1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie spośród członków (delegatów) na okres 5 lat.

 2. Zarząd konstytuuje się w przerwie Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano wyboru.

 3. Jeśli członek Zarządu nie może pełnić swej funkcji Zarząd może na jego miejsce dokooptować do swego składu nowego członka którego mandat trwa do następnego Walnego Zgromadzenia.

 4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na pół roku.

 5. W okresie między posiedzeniami Spółkę reprezentuje Przewodniczący Zarządu lub jego Zastępca, który ze swoich działań składa informacje na najbliższym posiedzeniu.

 6. Do składania oświadczeń woli w zwykłych sprawach związanych z realizacją planu finansowego i planu pracy w imieniu Spółki upoważnieni są Przewodniczący Zarządu, Zastępca Przewodniczącego i księgowy.

 7. Co najmniej dwóch członków Zarządu w tym Przewodniczący lub jego Zastępca
  w sprawach dotyczących wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia w zakresie nabywania, zbywania lub obciążania nieruchomości Spółki, zaciągania zobowiązań przez Spółkę oraz zawierania umów o wartości przekraczającej 25 % wysokości planowanych rocznych przychodów Spółki.

 8. Przewodniczący Zarządu może udzielić pełnomocnictwa pracownikowi Spółki lub osobie działającej na zlecenie Spółki do dokonania określonej czynności w imieniu i na rzecz Spółki.

 9. Jeśli Walne Zgromadzenie nie dokona wyboru nowego Zarządu, Starosta ustanawia w drodze decyzji, na koszt spółki wodnej Zarząd Komisaryczny, na okres nie dłuższy niż jeden rok.

§ 13

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Spółki.

2. Komisja składa się z przewodniczącego oraz dwóch członków.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez walne zgromadzenie na okres 5 lat w głosowaniu jawnym. Na wniosek większości członków (delegatów) głosowanie możne być utajnione.

4. Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego spośród członków wchodzących w jej skład.

5. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.

6. Do zadań komisji należy w szczególności:

a) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej co najmniej razy w roku przed walnym zgromadzeniem Spółki oraz kontroli doraźnych na wniosek 1/2 członków (delegatów) lub starosty;

b) sprawdzanie sprawozdania finansowego przygotowanego przez Zarząd na Walne Zgromadzenie Spółki;

c) kontrola działalności Spółki oraz stanu urządzeń eksploatowanych przez Spółkę;

d) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz składanie sprawozdania z wyników przeprowadzonych kontroli na Walne Zgromadzenie Spółki;

e) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli, w tym wniosków o odwołanie Zarządu;

f) zawiadomienie Zarządu o uchybieniach stwierdzonych w trakcie kontroli, a w przypadku stwierdzenia wykroczeń lub przestępstwa, zawiadomienie również Starosty.

7. Komisja może żądać zbadania ksiąg rachunkowych Spółki przez biegłego rewidenta na koszt Spółki.Rozdział VI

Zasady nawiązywania stosunku pracy w ramach Spółki

§ 14

 1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia za pracę świadczoną na rzecz Spółki.

  2. Walne Zgromadzenie może przyznać członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej:

  a) ekwiwalent za utratę czasu poświęconego na prowadzenie Spółki;b) zwrot kosztów podróży odbywanych w sprawach Spółki.

3. Walne Zgromadzenie Spółki może przyznać członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej nagrody roczne za szczególny wkład pracy w działalność Spółki.

4. Łączna suma nagród, o których mowa w ust. 3 nie może przekraczać 10% przychodów Spółki uzyskanych w roku poprzedzającym.

5. W uzasadnionych przypadkach Spółka może zatrudnić członków Zarządu w ramach umowy o pracę lub zlecić realizację zadań Spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej.

6. W sprawach, o których mowa w ust. 5 Spółkę reprezentuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

7. Walne Zgromadzenie może udzielić zgody na zatrudnienie pracowników do wykonywania statutowych zadań Spółki według stawki określonej w regulaminie zatrudnienia.

Rozdział VII

Gospodarka finansowa Spółki

§ 15

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. Podstawą gospodarki finansowej Spółki jest budżet sporządzany na rok kalendarzowy, najpóźniej do dnia 30 marca danego roku.

3. Spółka prowadzi sprawozdawczość finansową w oparciu o dokumentację księgową opisującą przyjęte zasady rachunkowości, ustaloną przez Zarząd Spółki, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 

Rozdział VIII

Nadzór i kontrola nad działalnością Spółki

§ 16

Nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki wodnej sprawuje Starosta Toruński

§ 17

 1. Zarząd Spółki obowiązany jest do przedłożenia staroście uchwał organów w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.

  2. Uchwały organów Spółki sprzeczne z prawem lub Statutem są nieważne.
  O nieważności uchwał w całości lub w części orzeka, w drodze decyzji, Starosta


  w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

  3. Starosta wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały organu Spółki może wstrzymać jej wykonanie.

  4. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa Starosta nie stwierdza nieważności uchwały ograniczając się do wskazania, iż wydano ją z naruszeniem prawa. 5. Stwierdzenie przez Starostę nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia decyzji.

§ 18

1. W przypadku powtarzającego się naruszania przez Zarząd prawa lub statutu, Starosta w drodze decyzji rozwiązuje Zarząd i wyznacza osobę pełniącą jego obowiązki.

2. W terminie 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 1 stała się ostateczna, osoba wyznaczona do pełnienia obowiązków Zarządu jest obowiązana zwołać walne zgromadzenie w celu wybrania nowego Zarządu.

3. Jeśli Walne Zgromadzenie nie dokona wyboru nowego Zarządu Starosta ustanawia w drodze decyzji Zarząd komisaryczny, na okres nie dłuższy niż jeden rok.

Rozdział IX

Likwidacja i rozwiązanie Spółki

§ 19

 1. Spółka może być rozwiązana na mocy uchwały walnego zgromadzenia podjętej bezwzględną większością 2/3 liczby członków, w obecności, co najmniej połowy liczby członków Spółki.

 2. Spółka może być rozwiązana w drodze decyzji, starosty jeśli:

 1. działalność spółki narusza przepisy prawa lub postanowienia statutu,

 2. upłynął termin na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny, a Walne Zgromadzenie nie dokonało wyboru nowego Zarządu,

 3. liczba członków jest mniejsza od trzech.

  3. Rozwiązanie spółki następujące na po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego w okresie tego postępowania spółka działa do dotychczasowa nazwa z dodatkiem w likwidacji.

  4. Likwidatorem spółki może być członek zarządu lub inna osoba powołana uchwałą Walnego zgromadzenia.

  5. W przypadku likwidacji decyzją starosty likwidatora wyznacza starosta.

  6. Wynagrodzenie likwidatora określa starosta. Likwidator wynagradzany jest na koszt spółki wodnej.

  7. Likwidator obowiązany jest w okresie wskazanym przez Walne Zgromadzenie do sporządzenia bilansu Spółki na dzień otwarcia likwidacji, zinwentaryzowania majątku Spółki oraz majątku eksploatowanego przez Spółkę, sporządzenia listy dłużników i wierzycieli, ściągnięcia wierzytelności i uregulowania zobowiązań, w kolejności, o której mowa w art. 466 ustawy – Prawo wodne, przekazania majątku Spółki, sporządzenia sprawozdania końcowego i przedstawienia go Walnemu Zgromadzeniu celem zatwierdzenia.

  8. Likwidator informuje wierzycieli o postawieniu Spółki w stan likwidacji poprzez ogłoszenie w siedzibie Spółki, Starostwie Powiatowym, w Urzędzie Gminy, na terenie działa Spółka, celem zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia.

  9. Księgi i dokumenty rozwiązanej Spółki likwidatorzy przekazują do Starosty.

  10. Uchwałę w sprawie przeznaczeniu mienia pozostałego po rozwiązaniu Spółki podejmuje Walne Zgromadzenie.§ 20

Starosta po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia Spółki Wodnej w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora występuje
z wnioskiem o wykreślenie Spółki z systemu informacyjnego gospodarki wodnej.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 21

Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą walnego zgromadzenia podjętą w trybie określonym w §11 ust.3.

Niniejszy statut uchyla statut zatwierdzony decyzją Starosty Toruńskiego znak OS I 6212-22/2003 z dnia 08.09.2003 r

Niniejszy Statut uchwalono na Walnym Zgromadzeniu Członków Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży w dniu 07/03/2019r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne tekst jednolity z 2018 r Dz U 2018 poz 2268 ze zm.)

……………………………………………….. ……………………………………………..

Sekretarz Walnego Przewodniczący Walnego